Przepisy


  Dz. U. 75 z 2002r. §308. 3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m
i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w §101. 4. Na dachu o spadku ponad 25% oraz na dachu pokrytym materiałami łamliwymi (tłukącymi) należy wykonać stałe dojścia (ławy kominiarskie) do kominów, urządzeń technicznych oraz anten radiowych i telewizyjnych. § 79. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć, z zastrzeżeniem § 75 ust. 2, co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 2. W łazienkach i ustępach, z wyjątkiem ogólnodostępnych, dopuszcza się stosowanie drzwi przesuwnych lub składanych. §150. 8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. §174. 7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania: 1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe na całej długości, 2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0,22 m, a przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia - nie większa niż 2 m. * Komunikacja dachowa powinna być zgodna z PN-EN 516:2007, dotycząca „Urządzenia do chodzenia po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie”.

 

  Dz. U. 1065 z 2019r. §146 Dostępność do czyszczenia i kontroli: 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.
2. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku występowania spalin mokrych - także w układ odprowadzania skroplin. §172. 3. Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:
1) 8 m3 – w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń; 2) 6,5 m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania. § 141. Zabrania się stosowania: 1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3; 2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej;
3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.

 

  Dz. U. 74 z 1999r. §17. 2. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien: 3) zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu, 4) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz właściciela budynku
o wystąpieniu zagrożenia, 7) zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych, 3. Naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone

w odrębnych przepisach.